Officiële naam
Stichting Mensenkinderen

Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel
KVK 390 83 777

RSIN-nummer
RSIN: 812 5656 17

Adresgegevens
Postadres:
Galvaniweg 8c, 8071 SC Nunspeet

Bezoekadres:
Galvaniweg 8c, 8071 SC Nunspeet

Telefoon: 0341 – 45 55 59
Email: info@mensenkinderen.nl
Website: www.mensenkinderen.nl

Doelstelling volgens de statuten

Mensenkinderen stelt zich ten doel:

  • Het in woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook.
  • Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naasten in nood.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

Klik hier voor de statuten
Klik hier voor doelstelling, missie, visie en kernwaarden van Stichting Mensenkinderen
Klik hier voor onderschreven gedragscodes en richtlijnen
Klik hier voor het integriteitsbeleid van Stichting Mensenkinderen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
In het beleidsplan 2023 staan de beleidsvoornemens van Mensenkinderen voor 2023 geformuleerd. Klik hier voor het beleidsplan.
Klik hier voor het meerjarenbeleidsplan 2022-2026.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Mensenkinderen wordt gevormd door de volgende personen:

  • Ds. Piet Rozeboom, voorzitter
  • Dhr. Wim Evers (AA), penningmeester
  • Dhr. Bram Helder, secretaris
  • Mevr. Diana de Mots-Poortvliet, lid
  • Dhr. Frits Iedema, lid
  • Mevr. Cornelieke Wentzel, lid

Nevenwerkzaamheden bestuursleden

Ds. Piet Rozeboom: geen

Dhr. Wim Evers: penningmeester van de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten

Dhr. Bram Helder: National Account & Exportmanager Hamilton Bright, voorzitter Cliëntenraad TMZ Twenterand Tubbergen en lid van de centrale Cliëntenraad TMZ totaal

Mevr. Diana de Mots-Poortvliet: bestuurslid buurtvereniging en bestuurslid volleybalvereniging

Dhr. Frits Iedema: PKN Grijpskerk preekvoorziener

Mevr. Cornelieke Wentzel: Oprichter ruilwinkel Shop4nop

Beloningsbeleid
Mensenkinderen leeft van giften van donateurs. Een van onze kernwaarden is rentmeesterschap. Dat betekent dat we de aan ons toevertrouwde middelen zeer zorgvuldig en zo efficiënt mogelijk willen inzetten. Vanuit de bedrijfsvoering worden daarom de uitgaven scherp in de gaten gehouden. Ook t.a.v. de beloning voert Mensenkinderen een terughoudend beleid.

Mensenkinderen heeft zes betaalde krachten in dienst (4.8 fte). Mensenkinderen heeft geen directeur; het bestuur vervult de directiefunctie. Eén van de medewerkers is door het bestuur aangesteld als bureaumanager.
Klik hier voor manager-reglement

Beleggingsbeleid
Mensenkinderen belegt de gedoneerde gelden niet.

De medewerkers zijn:
Ds. Egbert van Beesten, bureaumanager en zendingspredikant
Taken: algehele leiding, teksten schrijven, contacten met buitenlandse partners, vertegenwoordiging van Mensenkinderen naar buiten

Koert Koster, administratief medewerker
Taken: alle voorkomende administratieve werkzaamheden en projectadministratie

Richard Verhoef, managementassistent
Taken: data-analyse, financiële administratie, mailbegeleiding

Jolanda Heldoorn, administratief medewerker
Taken: alle voorkomende administratieve werkzaamheden, communicatie en social media

Bram van Dijke, buitendienstmedewerker Noord-Nederland
Taken: contacten met donateurs, acquisitie, nalatenschappen

René Hansma, buitendienst medewerker Midden-Nederland en Zuid-Nederland
Taken: contacten met donateurs, acquisitie, nalatenschappen

De salarissen (geen CAO-regeling van toepassing) van de medewerkers worden vastgesteld door het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. De beloning bevindt zich aan de onderkant van wat in de non-profit sector gebruikelijk is. De salarissen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS-index voor de gesubsidieerde sector, met als minimum de inflatie. In het salarisbeleid is geen ruimte voor bonussen.

De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen (indien gewenst) een vrijwilligersvergoeding.
Klik hier voor bestuursreglement.

Mensenkinderen is sinds 1 oktober 2015 in het bezit van het CBF-Keurmerk voor Goede Doelen en aangesloten bij Missie Nederland (Evangelische Zendings Alliantie & Evangelische Alliantie).

Jaarverslag
In het jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten die Mensenkinderen het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. U treft hierin tevens de financiële verantwoording aan.
Klik hier voor het jaarrapport 2022.

CBF keurmerk
Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.