De naam Mensenkinderen
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

Bijbels uitgangspunt
“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.  Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mattheus 9:35-36)

Mattheus geeft in deze twee verzen het meest kenmerkende van Jezus’ persoon en werk weer:

  • Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien;
  • Jezus voelt medelijden met hen (NBG: wordt met ontferming over hen bewogen);
  • Jezus komt in actie en helpt met troostvolle, bemoedigende woorden en met praktische daden:
  • Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk van God
  • Hij geneest alle ziekte en kwaal.

Missie
Het Bijbels uitgangspunt leidt tot de volgende missie van Mensenkinderen:

Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten.

In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen Bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in NederlandBewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zijBetrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de BlijdeBoodschap en Barmhartigedaden.

Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Doelstelling
Het doel van Mensenkinderen is tweeledig:

a. Het in Woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook;

b. Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat ze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood.

Visie
Mensenkinderen financiert op kosteneffectieve wijze projecten waarbij:

  • de nood van arme medemensen in de veldlanden doeltreffend gelenigd wordt;
  • de arme medemensen in de veldlanden hoop en nieuwe kansen voor de toekomst krijgen;
  • de arme medemensen in de veldlanden de mogelijkheid krijgen kennis te maken met het evangelie van Jezus Christus;
  • de donateur ervan overtuigd is dat Mensenkinderen als een goede rentmeester zorgvuldig met het gedoneerde geld omgaat en het zinvol en effectief besteedt waardoor de donateur volledig vertrouwen heeft in Mensenkinderen;
  • Mensenkinderen door transparantie en heldere communicatie aan zowel partners als donateurs bewijst een betrouwbare organisatie te zijn.

Kernwaarden
Uit de doelstelling, missie en visie zijn vier kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in de keuzes die Mensenkinderen op verschillende niveaus maakt. Het gaat om:

Rentmeesterschap
Mensenkinderen gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen, met mensen en met het milieu.

Betrokkenheid
Mensenkinderen is vanuit het christelijk geloof en vanuit christelijke naastenliefde met hart en ziel begaan en bewogen bij de materiële, psychische en geestelijke nood van de naasten in de veldlanden.

Gelijkwaardigheid
Mensenkinderen gelooft dat alle mensen schepselen van God zijn en daarom kostbaar en uniek. Hieruit volgt dat voor Mensenkinderen alle mensen gelijkwaardig zijn.

Betrouwbaarheid
Mensenkinderen wil in al haar handelen jegens donateurs, jegens Nederlandse contacten en jegens buitenlandse contacten een betrouwbare partner zijn.