Privacy statement Stichting Mensenkinderen

Privacy statement Stichting Mensenkinderen

Stichting Mensenkinderen – verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw donatie en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Stichting Mensenkinderen houdt een donateursadministratie bij.

Stichting Mensenkinderen is een stichting en roept haar donateurs via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van stichting Mensenkinderen wordt gefinancierd door donateurs.

Stichting Mensenkinderen verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via fondsenwervende activiteiten van Stichting Mensenkinderen: doneren via de website; doneren n.a.v. een bijsluiter bij een mediatitel; doneren n.a.v. een bericht op Facebook; doneren n.a.v. een fondsenwervende actie via e-mail.

Stichting Mensenkinderen maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren.

Stichting Mensenkinderen verzamelt financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de donatie en de terugkoppeling naar de donateur. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Stichting Mensenkinderen heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Stichting Mensenkinderen: telefoon: 0341-455559 of e-mail: info@mensenkinderen.nl of via de website: www.mensenkinderen.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Mensenkinderen is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Mensenkinderen, adres: Galvaniweg 8C, 8071 SC, Nunspeet.

Afmelden nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment

afmelden bij de administratie van Stichting Mensenkinderen, telefoon: 0341-455559 of

e-mail: info@mensenkinderen.nl of via de website www.mensenkinderen.nl.

Contact met donateurs

Stichting Mensenkinderen informeert haar donateurs over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Stichting Mensenkinderen te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Stichting Mensenkinderen maakt gebruik op haar website van cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Stichting Mensenkinderen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Stichting Mensenkinderen houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de administratie van Stichting Mensenkinderen. Haar gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over hoe Stichting Mensenkinderen omgaat met de privacy en persoonsgegevens, dan kunt u die klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van

persoonsgegevens zijn:

Stichting Mensenkinderen

t.a.v. administratie

Galvaniweg 8C, 8071 SC  Nunspeet.

Telefoon: 0341-455559

E-mail: info@mensenkinderen.nl

Privacy beleid Stichting Mensenkinderen, versie: 01-2018.